Årsmøte Ringerike Pistolklubb 17.feb 2016 kl.1800

Til medlemmer i Ringerike Pistolklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ringerike Pistolklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.jan 2016

Årsmøtet avholdes den 17.feb 2016 kl 1800 i Samferdselssalen ved Hønefoss Jernbanestasjon.

Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:
– Regnskap med revisors beretning (se kommentar side 3)
– Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer *1
– Styrets forslag til medlemskontingent *2
– Styrets forslag til budsjett (se kommentar side 3)
– Styrets forslag til organisasjonsplan*3
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen
styret i Ringerike Pistolklubb
Innstilling fra valgkomité i Ringerike Pistolklubb, årsmøte 2016.

Forslag til møtedirigent: Tom Cato Carlsen.
Referent: Ann Kristin Gruer.
Til å underskrive protokollen: Magnus Haugerud og Kåre Andersen.

Valgkomiteen har etter beste evne, til de forskjellige verv, forsøkt å finne kandidater som vil være stabiliserende og til beste for videre utvikling av RPK i kommende år.

Styret består nå av:
Leder: Finn O Sveen – På valg.
Nestleder: Per Jacobsen – Ikke på valg.
Kasserer: Roar Hop – Trekker seg, ny velges for 1 år.
Sekretær: John Berger Dahlen. Forrige sekretær trakk seg, JBD midlertidig. Ny velges for 1 år.
Materialforvalter: Per Arne Hubred – På valg.
*Banemester: Jan Chr. Fjeld – Se egen kommentar.
*Banemester: Frank Lien – Se egen kommentar.
Styremedlem: Kjell Rønning – På valg, ønsker ikke gjenvalg.
Varamedlem: Ann-Kristin Gruer – 2 nye velges for 2 år.

Forslag til nytt styre mm:

a) Leder:
Det er to aktuelle kandidater, Finn O. Sveen (FOS) og Per Jacobsen (PJ). Valgkomiteen overlater til klubbens øverste myndighet, årsmøtet, å velge ny leder. Det er ønskelig at hver av kandidatene gis 150 sekunders taletid for å framsnakke sine kandidatur. Rekkefølge ved loddtrekning.

b) Nestleder:
Om FOS velges som leder, fortsetter PJ som nestleder. Alternativt, om PJ velges som leder, er Frank Lien kandidat til nestleder.

I henhold til NIF’s regler om kjønnskvotering, samt RPK’s egne lover ved valg/oppnevning, så skal det være minst to representanter av hvert kjønn i styrer og utvalg. Dette gjelder ikke utvalg med tre eller færre medlemmer. Vi har for første gang to kvinnelige kandidater til styret:

c) Sekretær: Ann-Kristin Gruer velges for 1 år
d) Styremedlem: Annette M. Hallquist velges for 2 år
e) Kasserer: John Berger Dahlen velges for 1 år
f) Materialforvalter: Arne Fines velges for 2 år
g) Banemester:

*Det tidligere valget av to banemestere, er ikke gyldig. Dette er en lovendring, som Ihht til våre
lover paragraf 16, skal etter å ha vært oppført på årsmøtet’s saksliste, og ha minst 2/3 flertall for å kunne sendes til idrettstyret for godkjenning. Søknad om godkjenning er ikke sendt idrettstyret og lovendringen er ikke gyldig. Valgkomiteen mener da at det mest riktige er nå å velge en banemester for 1 år. Vårt forslag er da: Frank Lien (om han er tilgjengelig for valg. ref punkt b.) Alternativt: Bjørn Bruun.

h) Vararepresentanter til styret: Roar Hop og Bjørn Erik Sanna

i) Revisorer: Svein Slettebakken og Vergard Marthinsen

j) Valgkomité: Anders Gunbjørnsen, kan gjenvelges. Henrik Dahlen, kan gjenvelges. Bjørnar Holter ønsker ikke gjenvalg.

k) Klubbens representanter i krets og forbund: Leder og nestleder.

Valgkomiteen,
Hønefoss 1. Februar 2016

Vedlegg til saksorden årsmøte RPK 17.feb 2016
*1. Det er ikke kommet forslag til saker eller vedtektsendringer til styret inne fristen utløp.
*2. Kontingenten for 2016 holdes uendret. Det vil komme tillegg for medlemskap i særforbund.
*3. Ringerike Pistolklubb holder valg og vil være organisert som nedfelt i vedtekter for RPK.

Regnskap og budsjett vil bli fremlagt på årsmøtet