Månedlige arkiver: februar 2016

Trening for ny klubbmedlemmer

Hei

Styret har etter anmodning fra flere av våre nye medlemmer bestemt at vil det bli holdt nybegynnertrening i Ringerikshallen onsdager fra kl 1800 til 1930 frem til vi flytter oss til bane 5. Disse treningene vil være forbeholdt medlemmer med under 1 års medlemskap. Treningene vil være lagt opp som vanlige treninger men vi vil ha mer tid til hver skytter. Samt at vi vil ta oss tid til se litt på stell av våpen og trene på grunnleggende ting vedrørende skyting og baneopptreden.

 

Medlemsmøte Ringerikshallen mandag 7.mars 2016 kl 1800

Hei
Vi holder medlemsmøte i Ringerikshallen, møterom 3.etg, mandag 7.mars kl 1800. Her vil det bli gitt informasjon om hvor vi står pr i dag og tanker fra styret rundt Ringerike Pistolklubb fremover. Møt opp med dine spørsmål og ideer. Vi ønsker oss en levende klubb. med innspill fra alle våre medlemmer.
Enkel bevertning.

Årsmøte Ringerike Pistolklubb 17.feb 2016 kl.1800

Til medlemmer i Ringerike Pistolklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ringerike Pistolklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.jan 2016

Årsmøtet avholdes den 17.feb 2016 kl 1800 i Samferdselssalen ved Hønefoss Jernbanestasjon.

Under følger saklisten for årsmøtet.
Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
d) To revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:
– Regnskap med revisors beretning (se kommentar side 3)
– Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer *1
– Styrets forslag til medlemskontingent *2
– Styrets forslag til budsjett (se kommentar side 3)
– Styrets forslag til organisasjonsplan*3
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen
styret i Ringerike Pistolklubb
Innstilling fra valgkomité i Ringerike Pistolklubb, årsmøte 2016.

Forslag til møtedirigent: Tom Cato Carlsen.
Referent: Ann Kristin Gruer.
Til å underskrive protokollen: Magnus Haugerud og Kåre Andersen.

Valgkomiteen har etter beste evne, til de forskjellige verv, forsøkt å finne kandidater som vil være stabiliserende og til beste for videre utvikling av RPK i kommende år.

Styret består nå av:
Leder: Finn O Sveen – På valg.
Nestleder: Per Jacobsen – Ikke på valg.
Kasserer: Roar Hop – Trekker seg, ny velges for 1 år.
Sekretær: John Berger Dahlen. Forrige sekretær trakk seg, JBD midlertidig. Ny velges for 1 år.
Materialforvalter: Per Arne Hubred – På valg.
*Banemester: Jan Chr. Fjeld – Se egen kommentar.
*Banemester: Frank Lien – Se egen kommentar.
Styremedlem: Kjell Rønning – På valg, ønsker ikke gjenvalg.
Varamedlem: Ann-Kristin Gruer – 2 nye velges for 2 år.

Forslag til nytt styre mm:

a) Leder:
Det er to aktuelle kandidater, Finn O. Sveen (FOS) og Per Jacobsen (PJ). Valgkomiteen overlater til klubbens øverste myndighet, årsmøtet, å velge ny leder. Det er ønskelig at hver av kandidatene gis 150 sekunders taletid for å framsnakke sine kandidatur. Rekkefølge ved loddtrekning.

b) Nestleder:
Om FOS velges som leder, fortsetter PJ som nestleder. Alternativt, om PJ velges som leder, er Frank Lien kandidat til nestleder.

I henhold til NIF’s regler om kjønnskvotering, samt RPK’s egne lover ved valg/oppnevning, så skal det være minst to representanter av hvert kjønn i styrer og utvalg. Dette gjelder ikke utvalg med tre eller færre medlemmer. Vi har for første gang to kvinnelige kandidater til styret:

c) Sekretær: Ann-Kristin Gruer velges for 1 år
d) Styremedlem: Annette M. Hallquist velges for 2 år
e) Kasserer: John Berger Dahlen velges for 1 år
f) Materialforvalter: Arne Fines velges for 2 år
g) Banemester:

*Det tidligere valget av to banemestere, er ikke gyldig. Dette er en lovendring, som Ihht til våre
lover paragraf 16, skal etter å ha vært oppført på årsmøtet’s saksliste, og ha minst 2/3 flertall for å kunne sendes til idrettstyret for godkjenning. Søknad om godkjenning er ikke sendt idrettstyret og lovendringen er ikke gyldig. Valgkomiteen mener da at det mest riktige er nå å velge en banemester for 1 år. Vårt forslag er da: Frank Lien (om han er tilgjengelig for valg. ref punkt b.) Alternativt: Bjørn Bruun.

h) Vararepresentanter til styret: Roar Hop og Bjørn Erik Sanna

i) Revisorer: Svein Slettebakken og Vergard Marthinsen

j) Valgkomité: Anders Gunbjørnsen, kan gjenvelges. Henrik Dahlen, kan gjenvelges. Bjørnar Holter ønsker ikke gjenvalg.

k) Klubbens representanter i krets og forbund: Leder og nestleder.

Valgkomiteen,
Hønefoss 1. Februar 2016

Vedlegg til saksorden årsmøte RPK 17.feb 2016
*1. Det er ikke kommet forslag til saker eller vedtektsendringer til styret inne fristen utløp.
*2. Kontingenten for 2016 holdes uendret. Det vil komme tillegg for medlemskap i særforbund.
*3. Ringerike Pistolklubb holder valg og vil være organisert som nedfelt i vedtekter for RPK.

Regnskap og budsjett vil bli fremlagt på årsmøtet